Search

Debatt: Skapa mer valuta för forskningspengarna – förstärk samverkan mellan akademi, näringsliv och beslutsfattare

Debatt: Skapa mer valuta för forskningspengarna – förstärk samverkan mellan akademi, näringsliv och beslutsfattare

Att innovation och nya idéer krävs för att skapa fler hållbara företag och arbetstillfällen är vi nog alla överens om men hur ska det gå till och vad krävs för att stärka innovationskraften i Dalarna?

Det krävs insatser för att forskningsresultat i större utsträckning än idag ska omsättas till tjänster och produkter

Forskning och innovation är av central betydelse för tillväxten och det satsas varje år stora summor på olika forskningsprojekt. Det innebär att Sverige ligger i topp när det gäller forskningsexcellens och rankas högt i diverse innovationsindex som exempelvis ”2018 Bloomberg Innovation Index” eller ”Global Innovation Index 2017” där Sverige är nummer två i världen efter Sydkorea respektive Schweiz.

Men den kunskap forskningen ger oss kommer inte att per automatik att omvandlas till växande hållbara företag och nya jobb. Det krävs insatser för att forskningsresultat i större utsträckning än idag ska omsättas till tjänster och produkter som kan generera pengar tillbaka till samhället. Vi behöver skapa mer valuta för forskningspengarna helt enkelt.

En viktig del i detta är att förstärka samverkan mellan akademi och näringsliv, mellan branscher, mellan människor och mellan beslutsfattare. Att koppla samman olika kompetenser och branscher för att testa och utveckla nya tjänster och produkter som leder till nya affärsmöjligheter och fler företag.

Forskningsresultat som omvandlas till nya företag och etablerade företag som når nya innovationshöjder genom gynnsamma samarbeten. Just för detta ändamål finns mer än 30 science parks och drygt 40 inkubatorer etablerade runt om i landet med uppgift att främja framgångsrik innovation som skapar ekonomiska och sociala värden för kunder och samhälle. En science park kan också beskrivas som en mötesplats mellan människor, idéer, kunskap och kreativitet.

Den kraft som vi tillsammans skapar gör Dalarna till något unikt.

I Dalarna finns en av dessa innovationsarenor; Dalarna Science Park, som är en arena och miljö för innovation och utveckling som syftar just till att stärka förnyelsekraften i vår region. Här i vår science park erbjuds affärsutvecklingsstöd, innovations- och utvecklingsprocesser samt en fysisk miljö som stimulerar till kreativitet och entreprenörskap. Som en del av ett globalt nätverk av liknande miljöer får vi tillgång till andras kunskap och kan sprida kännedom om våra regionala styrkor i Dalarna.

Vi anser att om vi ska lyckas omsätta regionens utvecklingsstrategier och för att Dalarna Science Park ska bli den starka regionala innovationsarenan som vi så väl behöver krävs att:

· Regionens näringsliv vågar och vill vara innovativt och förändringsbenäget.

· Högskolan Dalarna tillåts att utvecklas vidare både vad avser utbildningar och forskning.

· Regionen sluter sina led och arbetar mer tillsammans utan de berömda gärdsgårdarna.

· Ökat fokus på innovation och entreprenörskap i den offentliga sektorn.

· Långsiktig och stabil finansiering av utpekade verksamheter som arbetar med tillväxt och utveckling.

Vissa hävdar att företag ska leva och utvecklas av egen kraft men ofta behöver det adderas kunskap, nätverk, finansiering och en process för att en idé ska bli framgångsrik. Vi menar och påstår att bästa resultat uppnås om olika aktörer sluter upp bakom det gemensamma målet om att stärka Dalarnas innovationskraft.

Men det krävs att vi kan kraftsamla våra resurser för att uppnå målet. Vi är intresserade av att höra och diskutera med företag och organisationer hur vi på bästa sätt kan bidra till detta.

Den kraft som vi tillsammans skapar gör Dalarna till något unikt. En region som bygger på historia och tradition men som är i ständig rörelse framåt där viljan till förändring och värdeskapande utgör grund för ambitionen att skapa en miljö som är hållbar, attraktiv och nyskapande. Kan vi bygga in innovation- och förnyelseförmåga i vår regions DNA kommer vi att stå på en stadig grund inför framtiden.

Ja; Dalarna behöver en innovationsarena och Dalarna Science Park är, och ska så förbli, en viktig regional resurs i arbetet med innovation, förnyelse och tillväxt.Med Dalarna Science Park når människor längre på kortare tid än vad de skulle gjort på egen hand.

Sture Ericsson, Vd Dalarna Science Park
Bengt Lindström, Ordförande Dalarna Science Park

Vill du vara med i debatten tagga #VFVDebatt i sociala medier eller mejla en debatartikel till debatt@daladem.se och följ oss på Twitter  023-475 52 

Infört i DalaDemokraten 2018-02-05 under DD Debatt