Search

Fortsatt regional satsning från EU?

Fortsatt regional satsning från EU?

Vintern har ännu inte släppt sitt grepp om Dalarna och vi har fortfarande några månader kvar innan det börjar bli grönt igen. Men tiden går ju som bekant snabbt och snart skriver vi maj 2018. En viktig månad eftersom det är då EU ska presentera sitt förslag till ny flerårig budget. Därefter kommer förslag till hur sammanhållningspolitiken ska utformas att presenteras.

Sammanhållningspolitiken är, för den oinvigde, ett viktigt instrument i det europeiska samarbetet, som bidrar till EU:s legitimitet på lokal och regional nivå. Bland annat syftar den till att skapa tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i alla medlemsstater. Politiken ska även bidra till att minska regionala skillnader och ojämlikheter inom unionen. Detta görs bland annat genom att EU via struktur- och investeringsfonder fördelar resurser till projekt och insatser lokalt och regionalt.

I Sverige fördelas idag 20 miljarder kronor under perioden 2014-2020 på sammanhållningspolitiken genom Regional- och Socialfonden. Medlen är till för regionala satsningar och utgör den viktigaste finansieringskällan för arbetet med tillväxt och utveckling. Satsningarna utgår från varje regions unika förutsättningar och ska bland annat bidra till att skapa innovationskapacitet i alla landets regioner. Genom att forskningsmiljöer förstärks och innovationstakten ökar skapas konkurrensfördelar för länens näringsliv.

Med hänsyn till att vi nu står inför Brexit, vilket kommer att innebära att EU´s finansiella resurser troligtvis kommer att minska, är det viktigt att sammanhållningspolitiken får fortsatt hög prioritet. Den svenska regeringen är naturligtvis med i förhandlingarna om ny budget och det är min förhoppning att man inser vikten av fortsatta satsningar på regional utveckling inom ramen för sammanhållningspolitiken. Så har inte alltid varit fallet. Men lyckligtvis har vi inte fått gehör för detta i tidigare budgetförhandlingar. Skulle en sådan ståndpunkt få fullt genomslag kommer det nog att behövas en ordentlig omprövning av hur det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet ska gå till. Ett scenario som jag tror inte gynnar Dalarna i allmänhet och Dalarna Science Park i synnerhet.

Sture Ericsson
vd Dalarna Science Park