Search

+Mentor skapar empowerment och siktar på projekt hösten 2019

+Mentor skapar empowerment och siktar på projekt hösten 2019

Att det är arbetsmarknadsbrist i Dalarna vet vi men att det är stor skillnad i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda är inte så känt. 3,4% av inrikes födda är arbetslösa och för utrikesfödda är det så många som 33,4% arbetslösa! Det är de utrikes födda kvinnor som är den grupp som står längst från den svenska arbetsmarknaden. Här vill projektet +Mentor göra skillnad genom att kvalificerade kvinnor med utländsk bakgrund matchas ihop med svenska kvinnor i ett strukturerat mentorsprogram.

Projektledarna Valbona Shala och Eva Wikner Granström har under året djupintervjuat 30 adepter och 30 mentorer i hela Dalarna för att se om det finns intresse för deltagande i ett mentorprojekt. Under redovisningen, tisdagen den 23 oktober, kunde man konstatera att det finns en klar vilja hos alla deltagarna att fortsätta.

I det här näringslivsprojektet +Mentor har vi som mål att människor, men också företag och organisationer i Dalarna, ska nå sin fulla potential, menar Valbona och Eva. Genom ett strukturerat mentorsprogram vill vi nå ut till personer som har stor chans till en bra karriär men som ännu inte har hittat sin plats på den svenska arbetsmarknaden.

Förstudien har varit finansierad av Länsstyrelsen Dalarna med Dalarna Science Park som projektägare.

Efter positiva reaktioner från adepter och mentorer ska nu organisationer i Dalarna diskutera om det finns möjlig finansiering för projekt. Om så är fallet kommer +Mentor att starta hösten 2019 med 12 -15 par av adepter och mentorer.

-mentor-slutrapport-19-oktober-2018

Affärsutveckling

Vi erbjuder effektiva affärsutvecklingsprocesser till entreprenörer med nya affärsidéer och företag med tillväxtpotential.

Läs mer