Search

+Mentor vill visa vägen till arbete för kvinnor med utländsk bakgrund

+Mentor vill visa vägen till arbete för kvinnor med utländsk bakgrund

Hur ska kvinnor med utländsk bakgrund lättare kunna ta sig in på den svenska arbetsmarknaden? Länsstyrelsen Dalarna har beviljat medel och Dalarna Science Park är projektvärd för en förstudie som ska undersöka möjligheterna att genom mentorskap bryta trenden. Förstudien kallas +MENTOR och ska genomföras under sommaren och hösten.

Förstudien ska undersöka möjligheter att bryta trenden för kvinnor med utländsk bakgrund som idag är en outnyttjad resurs i det svenska samhället.  +MENTOR är en social innovation som handlar om affärsutveckling för kvinnor med utländsk bakgrund och svenska mentorer. Ca 30 adepter och 30 mentorer kommer att ingå i studien. Adepterna, ska kunna kommunicera på svenska, de har akademisk utbildning och/eller erfarenhet från kvalificerade jobb i sitt hemland. Mentorerna, som är etablerade och framgångsrika, ser värdet av att lära nytt och möjligheter att rekrytera kvalificerade medarbetare.

Under förstudien kommer Eva Wikner Grahnström och Valbona Shala att vara projektledare.

Förstudien bygger på en idé om ett mentorprogram som fokuserar på mjuka värden, kulturella skillnader och ”tabubelagda” områden.

– Tanken är att programmet ska byggas kring ett konkret innehåll och seminarier för att öka kunskapen hos alla som deltar.  Vi vill skapa insikter hos både adepter och mentorer, bidra till att adepterna ser sig själv i ett nytt sammanhang och blir medvetna om vad som hjälper eller stjälper. Vi vill ge både mentorer och adepter tillgång till ny kunskap, nya nätverk och nya arenor, säger Valbona och Eva.

Efter förstudien kommer insatserna att utvärderas och redovisas för att eventuellt resultera i en ansökan om projekt.

För mer information, kontakta Eva Wikner Grahnström 070-602 72 70 eller Valbona Shala, 072-151 95 37.