Attraktiv industriregion

Gemensamma verktyg för att marknadsföra Dalarna.

En attraktiv industriregion

Dalarna är en växande industriregion – med både möjligheter och utmaningar. Med många nya investeringar och etableringar skapas tillväxt och utveckling i Dalarna samtidigt som arbetsgivarna får allt svårare att rekrytera.

Vi tar både utmaningarna och möjligheterna på största allvar och arbetar utifrån Dalarnas behov med att göra det enklare att rekrytera i framtiden. Det räcker inte att arbetsgivarna är attraktiva, även platsen Dalarna behöver vara attraktiv att bo på och leva i.

I processen samverkar Borlänge kommun med IUC Dalarna, Intresseföreningen Bergslaget, Invest in Dalarna och Samarkand tillsammans med Dalarna Science Park. Även industriföretag och regionala företagsfrämjare finns självklart med i arbetet. Syftet är att skapa gemensamma verktyg för marknadsföringen av Dalarna när industriföretagen ska rekrytera och regionen växa. Det kommer också vara till nytta för att attrahera fler företagsetableringar till Dalarna. Projekttiden är april 2022 till och med mars 2023.

Vad blir resultatet?

Slutresultatet blir gemensamma verktyg för att marknadsföra Dalarna. Till exempel argument, texter, bilder som alla kan använda. Det ska komplettera sådant som redan görs och finns framtaget. Det här projektet löser inte ensamt kompetensförsörjningsproblemen, men målsättningen är att det ska fylla en viktig funktion i helheten och fylla ett tomrum.

Hur kommer arbetet gå till?

Processen har inletts med en insiktsfas där vi tittar på befintliga undersökningar och rapporter, men också genomför nya undersökningar, djupdyker i statistik och omvärldsspanar. Vi gör ett stort antal djupintervjuer med arbetsgivare och företagare i regionen för att tydliggöra behoven. Vi genomför även en nationell attitydundersökning för att förstå målgruppen. Vi bjuder in till workshops för att klargöra vår regions fördelar gentemot andra regioner och diskutera roller och ansvarsfördelning. Allt detta samlas i en nulägesrapport och först därefter börjar arbetet med att paketera Dalarna som plats att flytta till eller etablera verksamhet på.

Målsättningen är att det kommer det att finns en plattform för företag i Dalarna att använda och dessutom har vi under processens gång skapat en bredare samverkan kring de här frågorna. I grunden är ambitionen att alla ska ha användning av detta i allt som redan görs, vi ska komplettera och fylla ett tomrum.

Hur kan jag engagera mig?

Om du har idéer och tankar kopplat till de här frågorna, får du gärna höra av dig till vår projektledare Ann-Louise Larsson så ser vi vad vi kan göra tillsammans.

Workshops för att stärka bilden av industrin i Dalarna

Hur ska vi sälja in industrin I Dalarna? Hur särskiljer vi oss från andra platser? Vad kan vi lova de som väljer att bli en del av Dalarna? Under två workshops kommer dessa frågor att beröras. Workshopen vänder sig till representanter från arbetsgivare i Dalarna med stort kompetensbehov, företagsfrämjare, kommuner och organisationer som arbetar för att stärka regionens tillväxt.

Workshop om varumärket Dalarna som attraktiv industriregion

25 augusti kl 9-11.30

Frågor som kommer att beröras är:

  • Vad har vi som andra inte har? Vad är våra profilbärare när det kommer till att attrahera talang och företag?
  • Vilka egenskaper har Dalarna? Fånga platsens själ och DNA.
  • Vilken position ska vi ta på marknaden? Jämfört med andra regioner som rekryterar talanger.

Anmäl dig här till workshop 25 augusti

Workshop om talangattraktion och etableringsfrämjande arbete i Dalarna

21 september kl 9-11.30

Frågor som kommer att beröras är:

  • Vilka är nyckelfaktorerna för framgång?
  • Roller och ansvar.

Anmäl dig här till workshop 21 september

Ann-Louise Larsson

Projektledare Viable Cities, Attraktiv Industriregion, Smart City Sweden

070-695 62 92