Innovationscheckar för små och medelstora företag

Innovationscheckar för små och medelstora företag

Driver du ett aktiebolag eller en ekonomisk förening och befinner dig i en innovationsfas? Då finns nu chansen att ta del av Innovationscheckar på upp till 100 000 kronor och infrastrukturcheckar på upp till 400 000 kronor.

Checkarna har initierats av myndigheten Vinnova för att stärka små- och medelstora företags innovationsförmåga och konkurrenskraft. Nedan kan du läsa mer om hur du ansöker, vilka villkor som finns samt vad du kan använda checkarna till.

Vad är en innovationscheck?

En innovationscheck används för att stärka ditt bolags innovationsförmåga och därmed konkurrenskraft. Upp till takbeloppet finns det möjlighet att kombinera insatser av olika checktyper, till exempel att först nyttja en infrastrukturcheck och därefter en affärsutvecklingscheck såvida de avser samma projekt i företaget.

Checkarna bekostar extern kompetens inom tre olika områden:

 • Affärsutveckling: Validera och verifiera kommersiella och tekniska förutsättningarna för utveckling och exploatering av en innovationsidé som företaget har.
 • Infrastruktur: Tillgång till labb, testbäddar, test- och demoanläggningar, produktionsanläggningar och liknande infrastruktur, som behövs för att verifiera och validera olika produktions- och utvecklingskritiska egenskaper. Här ingår också beräkningskapacitet, större IT-infrastruktur.
 • Immateriella tillgångar (IP): Utveckla en strategi för företagets immateriella tillgångar med fokus på att förbättra hållbar konkurrenskraft och nytt värdeskapande i företaget.

Vem kan ta del av checkar?

För att vara en lämplig checkkandidat behöver följande kriterier vara uppfyllda:

 •  Uppfyller EU:s definition av små och medelstora företag: a. Med medelstora företag avses företag med färre än 250 anställda och en årsomsättning som inte överstiger 500 miljoner kronor eller en balansomslutning som inte överstiger 430 miljoner kronor. b. Med små företag avses företag med färre än 50 anställda och en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 100 miljoner kronor.
 • Ditt bolag behöver vara ett aktiebolag eller en ekonomisk förening. Bidrag beviljas endast till svenska företag. Utländska företag som har filial alternativt driftställe i Sverige där kostnaderna i projektet bokförs.
 • Ditt bolag befinner sig i en innovationsfas eller ska med hjälp av innovationschecken inleda en innovationsutveckling som utvecklar företagets värdeskapande och konkurrenskraft.
 • Checkprojektet ska omfatta aktiviteter som driver hållbarhet och Agenda 2030 i företagets processer, verksamhet och värdeskapande.
 • Företaget bidrar till en jämställd samhällsutveckling. a. Både kvinnor och män har på ett jämställt sätt inflytande över företaget. Med inflytande avses representation i styrelse och ledning. b. Det andra perspektivet handlar om att analysera och ta ställning till om det finns jämställdhetsaspekter (kön och/eller genus) som är relevanta inom det område som checken avses användas.

Hur tar jag del av innovationscheckarna?

I Dalarna är det Jörgen Steen som är kontaktperson för innovationscheckarna. Hans kontakt uppgifter hittar du nedan.

Kontaktuppgifter till Jörgen Steen

 

Mer om de olika innovationscheckarna

Affärsutvecklingschecken ger företag möjligheter att avgöra potentialen i en innovationsidé. Det kan till exempel handla om att undersöka och validera kundefterfrågan, marknadsstorlek, affärsmodell och andra kommersiella osäkerheter. Det kan även handla om affärsförnyelse avseende att till exempel testa nya material i befintlig produkt som har lägre klimatpåverkan och därmed bidrar till att uppnå målen i Agenda 2030 eller att utveckla en cirkulär affärsmodell. Affärsutvecklingschecken ska användas för att köpa in extern kunskap från forskningsinstitut, universitet, högskolor eller privata aktörer.

Infrastrukturchecken ger företag möjlighet att testa till exempel uppskalning eller teknisk validering genom tillgång till labb, testbäddar, test- och demoanläggningar, produktionsanläggningar etcetera. Häri ingår beräkningskapacitet, databas. Infrastrukturchecken ska användas för att köpa sig möjlighet att utreda och testa teknik och uppskalning med mera som infrastrukturerna ger möjlighet till.

IP-checken är till för att företag ska kunna ta fram en strategi för hantering av sina immateriella tillgångar. Framtagande av IP-strategi bör innefatta men måste inte omfatta alla moment i Vinnovas processbeskrivning för framtagandet av en IP- strategi. Moment A: Identifiering av ägandefrågor, B: Omvärldsanalys och C: Framtagande av strategi och genomförandeplan. IP-checken ska således användas för att köpa in extern kompetens för att utveckla en IP-strategi. Inför att ett företag ska beviljas en IP-check ska även företaget genomgå PRV:s kurs ”affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar”. Kursavgiften får bekostas via IP-checken. Läs mer om IP checkarna i ett separat infoblad.

Exempel på vad som INTE kan finansieras av en innovationscheck:

 • Kostnader som bedöms ingå i organisationens ordinarie arbete, exempelvis uppsökande verksam mot företag och dialog med andra aktörer
 • Löpande ordinarie verksamhet, FoU eller liknande
 • Projekt där störst fokus är på patent eller en freedom to operate (FTO)
 • Kostnader för att arbeta med en patentansökan, inklusive registrering av patent, avgifter för t.ex. varumärke, design etcetera.
 • IP-checken är till för att företag ska kunna ta fram en strategi för hantering av sina immateriella tillgångar.

Jörgen Steen

Affärscoach

070-522 71 58