Integritetspolicy

Dalarna Science Park värnar om den personliga integriteten hos de personer vi samverkar med genom vårt dagliga arbete. Vi vill genom denna text förklara hur vi samlar in, förvarar och använder personuppgifter samt vilka åtgärder vi har vidtagit för att säkerställa att personuppgifterna hanteras på ett sådant sätt som är förenligt med GDPR.

Vad är en personuppgift?

Med personuppgifter avses sådan information som, direkt eller indirekt, kan hänföras till enskilda individer. Exempel på sådan information är namn, bild, personnummer och kontaktuppgifter. Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vi eller en tredje part vidtar med personuppgifterna, så som insamling, registrering och lagring.

Vilka uppgifter sparar vi och varför sparas detta?

En stor del av Dalarna Science Parks verksamhet bygger på nätverk och kontakter på såväl regional som nationell och internationell nivå. Dessa nätverk och kontakter är en förutsättning för arbetet i vår organisation och därför förs vissa register över samverkansaktörer, företag och kontaktpersoner. Samtliga register dokumenteras i en för verksamheten gemensam registerförteckning. Dalarna Science Park erhåller offentliga medel och som stödmottagare krävs det att vi rapporterar vissa uppgifter om våra projekt samt de företag och personer som vi stöttar, dessa uppgifter sparas i 10 år efter projektens slut. Exempel på information som sparas är namn, personnummer då det gäller enskild firma, adress, e-postadress, telefonnummer och bilder. Personuppgifter behandlas också för statistik- och uppföljningsändamål för att vi ska kunna följa Dalarna Science Parks utveckling samt kommunicera den till externa intressenter. Sådana uppgifter behandlas dock endast i aggregerad form eller i form som inte kan identifiera enskilda individer.

Hur går insamlingen av personuppgifter till?

Dalarna Science Parks verksamhet består av flertalet olika projekt och i verksamheten sker regelbundet enskilda möten med ett stort antal nya kontakter. De personuppgifter som samlas in genom verksamheten ska godkännas av den som registreras, med ett skriftligt eller muntligt samtycke. I Dalarna Science Parks verksamhet genomförs även olika former av möten, seminarier och events där personer från andra organisationer och företag deltar och i de flesta fall anmäler sig till i förväg. I anmälningsformuläret till våra events finns information gällande samtycke till att uppgifter om deltagande personer sparas i form av deltagarlistor, information om kostönskemål samt medverkande i foton och liknande i samband med eventet. Samtycke gällande att synas på bilder som sparas/sprids efterfrågas även vid anmälan till event.

Säkerhet kring förvaring av personuppgifterna

Dalarna Science Park värnar om en hög säkerhet för de personuppgifter som behandlas hos oss och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Personuppgiftsansvarig

Dalarna Science Park
Box 760
781 27 Borlänge
Org nr: 882601-1549

Kontakt

Har du har frågor om Dalarna Science Parks integritetspolicy kan du när som helst kontakta oss på: gdpr@dalarnasciencepark.se