Ordlista – vad betyder egentligen innovation, facilitera eller innovationssystem?

Ordlista – vad betyder egentligen innovation, facilitera eller innovationssystem?

Vad betyder egentligen innovation, facilitera eller innovationssystem? Det finns en del ord och termer i verksamheter som ägnar sig åt att utveckla idéer som inte alltid är så enkla att förstå. Vi är medvetna om att vi verkar i en liten bransch som inte alltid är helt enkel att begripa.

För att inkludera fler som vill förstå vår bransch vill vi på ett enkelt sätt försöker beskriva vad de vanligaste ord och termer vi använder i vår bransch till vardags egentligen betyder. Denna ordlista är framtagen tillsammans med branschorganisationen Swedish Incubator & Science Parks och dess medlemmar.

SISP
SISP står för Swedish Incubators & Science Parks och är den svenska branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 65 medlemmar – till exempel Science Park Jönköping – över hela Sverige. Tillsammans har medlemmarna över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta.

Inkubator
En inkubator erbjuder en process (inkubationsprocess) för utveckling av företag. Personer med en affärsidé får i inkubatorn rådgivning av affärsutvecklare som är specialiserade på att utveckla företag. Inkubatorn bistår också entreprenören och de nystartade företagen med olika stödtjänster som affärsnätverk, finansiering och kontorsservice. Syftet är att skapa ett gynnsamt växthus där företaget växer och kan ta steget ut på marknaden och bli vinstdrivande.

Science Park
Science parks är neutrala plattformar för samverkan. De erbjuder stimulerande och utvecklande miljöer som erbjuder kunskapsintensiva tillväxtföretag i alla faser tillgång till infrastruktur, nätverk, affärsutveckling och innovationsstöd. En science park kan beskrivas som en mötesplats mellan människor, idéer, kunskap och kreativitet samt utgör ofta en plattform för större innovations- och samverkansprojekt mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi. Science Parken har ofta samarbeten med akademin för att underlätta att kunskap och forskningsresultat kan kommersialiseras och nå ut på marknaden eller på annat vis användas för att skapa konkurrenskraftiga företag.

Accelerator
En accelerator är lik en inkubator. Efter IT-kraschen i början av 00-talet visade det sig att det fanns många startups som förbrukade stora resurser utan att ha producerat så mycket värde. Man behöver alltså snabbare utsätta företaget för marknadens prövning – man behöver accelerera företaget. Acceleratorerna ersätter inte inkubatorerna utan kompletterar dem – där det finns skillnader i till vilka man vänder sig till, företagens utvecklingsfas och hur nära man står investerare.

Co-work Space
Co-working space är en form av kontor som har dykt upp på marknaden de senaste åren. Och de blir bara mer och mer populära. Co-working spaces kan både ha en branschinriktning eller ha en spridning av startups, etablerade bolag, konsulter, frilansare och andra. Ett Co-working Space är inte ett traditionellt kontorshotell vilket ofta innebär små kontor med stängda dörrar och hyresgäster som knappt vet vad grannkontoret sysslar med. Ett Co-working Space strävar istället efter att vara en levande miljö med inspirerande människor och högt i tak.

Co-creation
Samskapande mellan olika aktörer.

Cirkulär ekonomi / cirkulära affärsmodeller
Enkelt uttryckt kan man säga att en cirkulär ekonomi är motsatsen till den traditionella, linjära ekonomin som vi har idag. Istället för att tillverka, köpa, använda och sedan slänga sakerna, utnyttjar man i en cirkulär ekonomi allt som man tillverkat så länge det går. Och när sakerna är förbrukade återanvänds och återvinns så mycket som möjligt om och om igen – allt för att tära mindre på jordens resurser och minska vårt avfall. Ett modernt ord för kretslopp helt enkelt. När man talar om cirkulära affärsmodeller syftar man alltså på att de är cirkulära istället för linjära.

Forskningsinstitut
Ett forskningsinstitut är en organisation som har forskning som sin enda eller huvudsakliga verksamhet. Två tydliga skillnader mellan ett forskningsinstitut och ett universitet är att ett universitet har både undervisning och forskning som huvudsakliga verksamheter, samt att ett forskningsinstitut oftast forskar inom ett mer avgränsat område än den samlade forskningen vid (åtminstone ett större) universitet. Forskningsinstitut kan vara inriktade på grundforskning, tillämpad forskning eller bådadera, och kan vara statliga, privata eller utgöra internationella organisationer.

Hackathon
Ett hackathon är ett evenemang där affärsutvecklare, designers, programmerare samt ämnes- och områdesspecialister träffas för att utvecklas och inspireras av varandras färdigheter i att finna nya produkter och tjänster. Nyckelord för ett hackathon är kreativitet och innovation – där flera kompetenser samspelar med varandra och bidrar med olika perspektiv. Ett hackathon är som ett marathon. Du presterar något under en bestämd sträcka. Ett löpmarathon har sträckan i enheten meter och är 42 195 meter (4,2 mil). Ett hackerthon har sträckan i enheten tid och är allt från 48 timmar till 2 eller 3 månader (se nedan). Det finns både öppna och riktade inriktningar för Hackathon.

Öppet Hackathon
Innebär för det mesta att deltagarna utvecklar på vad de vill, hur de vill, under fria former. Ensam eller tillsammans med andra deltagare. Total frihet råder.

Riktat Hackathon
Innebär att hackathon’et har ett speciellt ämne. Att uppgiften är att utveckla något inom en specifik bransch, ämnesområde eller dylikt. Förutom att hålla sig till det givna ämnet är friheten total.

Facilitera
Facilitering betyder ”att underlätta”. I innovationssammanhang är det viktigt att facilitatorn är objektiv och inte deltar i diskussioner eller idégenerering. Facilitatorn ska leda processen, inte delta i den. Detta för att behålla processperspektivet och inte tappa ledarskapet i gruppen. Facilitatorns uppgift är att skapa en omgivning där deltagarna känner att deras bidrag är välkomna och känner sig trygga i att bidra med nya idéer. För den som faciliterar innovation eller är facilitator är det viktigt att förstå gruppen mål. Att planera och skriva en agenda som leder till önskat resultat samt att välja ut de metoder och verktyg som är bäst lämpade. För detta måste facilitatorn känna till många verktyg, inte bara för idégenerering utan även problemlösning, kommunikation och gruppprocesser.

Innovation
En innovation är en ny idé, till exempel i form av en produkt, lösning, affärsidé, tjänst, kemisk formel, matematisk metodik eller teknologi som visar sig lovande eller fungerar. Den har inte tänkts ut tidigare av någon annan officiellt. Innovation kommer av latinets innovare, som betyder ”att förnya”. En innovation är resultatet av en utvecklingsprocess och kreativt tänkande oftast under en längre tid.

Ett annat sätt att definiera innovation är som något principiellt nytt som också vunnit insteg på en marknad eller i samhället i övrigt. Till innovationer brukar också nya fenomen räknas i de fall de kan anses vara betydelsefulla på något sätt. En definition av innovation i linje med dessa två sistnämnda aspekter skulle då bli följande: ”En innovation är något originellt och principiellt nytt av betydelse – inom vilket område som helst – som vinner insteg i ett samhälle.

Andra definitioner för innovation:
An ’innovation’ is the implementation of a new or significantly improved product (good or service), or process, a new marketing method, or a new organisational method in business practices, workplace organisation or external relations.” (Oslo-manualen OECD 1997)
The process of translating an idea or invention into a good or service that creates value or for which cutsomers will pay. (Business Dictionary)

Innovatör
En innovatör är en person som ägnar sig åt innovation.

Innovationsprocess
Innovationsprocessen är den process som börjar med en idé och slutar med en innovation. I praktiken är denna process mycket sällan linjär. Moderna innovationsstudier bygger istället på det grundläggande antagandet om innovationsprocessen som iterativ. De flesta innovationer uppstår genom lärandeprocesser där en mängd olika aktörer, individer såväl som organisationer, är inblandade på olika sätt. Idag är det i princip omöjligt för ett enskilt företag att upparbeta och rymma alla för innovationsprocessen nödvändiga kompetenser inom organisationen. Det krävs samarbeten.

Öppen Innovation
Termen öppen innovation innebär en situation där en organisation inte bara bygger på sin egen interna kunskap, källor och resurser (till exempel egen personal eller forskning och utveckling) för innovation (av produkter, tjänster, affärsmodeller, processer etc.) men använder också flera externa källor (såsom feedback från kunder, publicerade patent, konkurrenter, externa organ, allmänheten etc.) för att driva innovation. Vanligen beskrivs två typer av öppen innovation: Inkommande öppen innovation och Utgående öppen innovation

Inkommande öppen innovation
Inbound innovation handlar om att hitta och förvärva expertis utanför organisationen och skanna den externa miljön för ny information för att identifiera, välja, nyttja och integrera idéer i den egna organisationen.

Utgående öppen innovation
Utgående innovation är den avsiktliga kommersialiseringen och infångning av internt utvecklade idéer i organisationens externa miljö. Detta kan vara genom selektiv avslöja en produkt till journalister och granskare eller att selektivt sälja tekniken eller tjänsten till kunder med sikte på att få feedback.

Innovationsmiljö
En innovationsmiljö är en strategiskt planerad miljö där olika aktörer – vanligtvis näringsliv, samhälle och akademi är engagerade. Inkubatorer och science parks, forskningsinstitut, och testbäddar är en typ av innovationsmiljöer.

Innovationsstödssystem
Innovationsstödssystem är benämning på offentligt stöd för innovation; det innebär systematisk hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet, näringsliv och i offentlig verksamhet. Det omfattar funktioner och verksamheter hos en uppsättning aktörer, nätverk och institutioner. Stödet är tänkt att stärka förutsättningar för att idéer kan komma vidare i kommersialiseringsprocessen. Systemet kan även bidra till effektivt utbyte av idéer mellan aktörer inom innovationssystem.

Innovationssystem
Innovationssystemet är ett begrepp som omfattar både de offentliga innovationsstödjande aktörerna och huvudaktörerna – företagen och entreprenörerna som ägnar sig åt innovation och innoverar. Kärnan i systemet är själva interaktionerna mellan aktörerna där utbytet av kunskap genererar ny kunskap och nya innovationer.

Innovationsekosystem eller ekosystem för innovation
Ekosystemet för innovation utgörs av fler sammankopplade aktörer – offentliga, civilsamhället, näringslivet, akademi, individuella entreprenörer och fler. Framgångsfaktorn uppstår när dessa jobbar tillsammans. Varje uppsättning ihopkopplade aktörer utgör ett eget ekosystem och i Sverige kan man därför säga att vi har lokala, regionala och ett nationellt ekosystem som i sin tur är kopplat till flera globala ekosystem.

Ett innovationsekosystem består av olika aktörer, relationer och resurser som alla spelar en roll för att ta en bra idé till transformativ påverkan i skala.
Effekten av varje del inom innovationsekosystemet är beroende av andra delar av systemet (exempelvis är entreprenörer beroende av att kunna få tillgång till finansiering)
En förändring av en del av innovationsekosystemet leder till förändringar i andra delar av innovationsekosystemet (exempel – en utökning av internetuppkopplingen kommer att påskynda design och testning av ny teknik)

Innovationshöjd
Innovationshöjd används ofta för att beskriva idéer innan idén når och bevisar sig på marknaden. Till skillnad från en innovation (som redan bevisat sig på marknaden). Exempelvis brukar inkubatorer ha en hög innovationshöjd som ett av flera kriterier när de väljer in affärsidéer att delta i inkubatorns affärsutvecklingsprogram.

Investering
Med investering avses att satsa ekonomiskt i förhoppning att tillgodoräkna sig en framtida avkastning. Det kan röra sig om exempelvis ökade intäkter, minskade kostnader eller höjd kvalitet. Konkret kan det handla om, bland annat, inköp av nya anläggningar, ny personal eller ett nytt affärssystem.

Investeringsfrämjande
Investeringsfrämjande är aktiviteter som syftar till att öka antalet investeringar exempelvis attrahera utländska investeringar till en region i form av av kunskap, kapital eller kompetens. Organisationen Business Sweden har i Sverige det statliga uppdraget att attrahera utländska investeringar.

Innovationskontor
Ett innovationskontor är en servicefunktion vid ett lärosäte med uppgift att öka nyttiggörande av forskning. I propositionen ”Ett lyft för forskning och innovation” (Prop. 2008/09:50) beskrivs att i innovationskontorens uppgifter bör ingå att ge kvalificerat stöd i frågor om nyttiggörande av forskningsresultat bl.a. inom kommersialisering inklusive patentering och licensiering, kunskapsutbyte och principer för kontraktsforskning. Vidare bör innovationskontoren inspirera, informera och stimulera forskare m.fl. till innovationer. Motivet för att inrätta innovationskontor är att effektivisera nyttiggörandet av forskning och således att bidra till att skapa nytta för samhället och näringslivet.

Kluster
Företag som är verksamma inom en eller flera relaterade branscher och har någon form av relation med varandra. Ofta verkar också företagen inom ett begränsat geografiskt område. Ett kluster kan vara en samling företag som samarbetar genom nätverk utan att de behöver ligga på samma plats – ett så kallat funktionellt kluster. I ett geografiskt kluster ligger företagen samlade inom en avgränsad region.

Peer review
Peer review är en metod för att utvärdera och kvalitetssäkra. Inom vetenskapen tillämpas det mellan forskare på vetenskapliga artiklar. Inom Swedish Incubators & Science Parks har en anpassad peer review-metodik tagits fram för att kunna vara ett praktiskt stöd i medlemmarnas verksamhetsutveckling. SISPs peer review består av en strukturerad självutvärdering följt av en omfattande strategisk genomlysning med kollegor (peers) från andra science parks eller inkubatorer. Syftet är att överföra kunskap mellan, kvalitetssäkra och utveckla den enskilda inkubatorn eller science parken men också att utveckla branschen i stort.

Scale-up
Ett scale-up bolag är ett företag som haft en genomsnittlig vinst på 20% de tre senaste åren med minst 10 anställda enligt OECD. En annan beskrivning är att scale-up bolag befinner sig i tillväxtfas.

Startup
En startup eller start-up är ett nystartat bolag under utveckling startat av enskilda grundare eller entreprenörer för att leta efter en repeterbar och skalbar affärsmodell. Grundarna designar startupen för att effektivt utveckla och validera en skalbar affärsmodell. När en skalbar affärsmodell identifierats kan startupen sedan övergå till uppskalningsfasen och istället bli en ”scale-up”. Begreppen startup och entreprenörskap är likartade – entreprenörskap avser dock alla nya företag inklusive egenföretagare och företag som aldrig kommer att växa sig stora eller bli noterade. En startup har intentionen att växa, ha anställda och bli stora.

SME eller SMF företag
Små- och medelstora företag med under 250 anställda.

Soft Landing
Process för att underlätta etableringar av ett företag i exempelvis en innovationsmiljö. Flera science parks har ett soft landing-erbjudande riktat till utländska företag.

Talangattraktion
Talangattraktion är benämningen för aktiviteter som syftar till att attrahera kvalificerad kompetens till ett företag, universitet, en plats, kommun, region, stad eller innovationsmiljö.

Testbädd
En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och andra organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar inom utvalda områden.

Tillväxtverket
Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till Näringsdepartementet. Myndigheten har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft – genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och för attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas. Myndighetens verksamhet är bred. Många av insatserna är riktade direkt till företag eller blivande företagare, andra insatser påverkar förutsättningarna för företagande på längre sikt. Med kunskap om företags och regioners behov bygger myndigheten nätverk för samarbete och finansierar insatser som stärker näringslivet. Myndighetens största enskilda uppdrag är att bidra till att EU-medel investeras i projekt för regional tillväxt och sysselsättning.

Tillväxtföretag
Företag vars omsättning växer snabbare än övriga företags. Se även scale-ups.

Triple Helix
Triple Helix är en modell som bygger på samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle. Det bärande i modellen är kunskap och att skapa utväxling av kunskap mellan aktörerna.

Uppfinnare
En uppfinnare är en person som hittar en genomförbar lösning på ett allmänt problem.

Vinnova
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet och har till uppgift att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Med innovationssystem avses nätverk av offentliga och privata aktörer där ny teknik och kunskap produceras, sprids och används. Vinnova ska verka för nyttiggörande av forskning för att uppnå hållbar tillväxt och stärka Sveriges konkurrenskraft.

Quadruple Helix eller Multi Helix
Bygger på samma modell som Triple Helix men adderar en fjärde komponent – civilsamhället och medierna. Målsättningen är att brygga glappet mellan innovationssystemet och civilsamhället.