Ordlista

Ordlista

Det förekommer en helt del ord som man kan träffa på när företaget söker finansiering. Vår branschkollega UIC har tagit fram denna lista.

Affärsängel
En privat investerare som bidrar med finansiering och affärskompetens, vanligen till företag i tidiga skeden.

Buyout
Investeringar i mogna bolag, normalt med starka kassaflöden ”utköpsaffärer”, ofta kombinerat med lånat kapital.

Direktinvesteringar
Investeringar direkt i ett företags egna kapital.

Expansion
Fas där företaget växer och är i behov av ytterligare kapital för att finansiera ökad produktionskapacitet, marknads- och produktutveckling. Företaget kan ha nått en nivå där man gör nollresultat eller genererar vinst.

Fond-i-fond
En fond som innehåller andelar i andra fonder.

Företagsfaser
Faser i ett företags utveckling.

Investeringsfaser
Med investeringsfaser avses här investeringar i olika företagsfaser.

Portföljföretag
Det företag som riskkapitalister investerar i, dvs som ingår i investerarens portfölj.

Private equity
Tidsbegränsade investeringar i onoterade bolag, vanligen med aktivt ägarengagemang. Private equity omfattar både venture capital och buyout capital.

Riskkapital
Med riskkapital avses i rapporten det som på engelska kallas private equity, dvs tidsbegränsade investeringar i onoterade bolag, vanligen med aktivt ägarengagemang. Egentligen är riskkapital ett vidare begrepp som avser alla investeringar i eget kapital, dvs även i börsnoterade företag. Riskkapital är alltså egentligen detsamma som ägarkapital. Den som tillför riskkapital blir delägare i ett företag.

Start up
Företagsfas med produktutveckling och inledande marknadsföring. Företaget har precis startat eller bara varit igång ett kort tag. Företagets produkter har vanligen inte lanserats.

Sådd
Företagsfas med forskning, bedömning och utveckling av ett initialt koncept innan företaget har nått start up-fasen.

Tidig tillväxt
Fas där företaget har avslutat produktutvecklingen och behöver ytterligare kapital för att inleda eller utveckla kommersiell tillverkning och försäljning.
Företaget genererar ofta inga vinster.

Venture Capital (VC)
Minoritetsinvesteringar i tidiga skeden av ett onoterat företags utveckling. Jämför buyout-investeringar som avser majoritetsinvesteringar i mogna företag. Venture capital utgör en delmängd av private equity.

Anna Torsgården

Projektledare och hållbarhetsstrateg

070-577 99 57