Information om restströmmarna

Information om restströmmarna

Arctic Paper (Grycksbo, Dalarna)

Länk till Artic Paper

Arctic Paper är känt för sin produktion av högkvalitativt finpapper, där de kombinerar långvarig tradition med modern teknologi för att möta både lokala och internationella marknaders krav på hållbart producerat papper. 

Slam

Partiklar och syreförbrukande material som finns i processavloppsvattnet renas i processavloppsreningen. Partiklarna och bioslam, som bildas i den biologiska delen, blandas till ett slam som är restströmmen. Detta slam består till ca 65-70 % av smet-, fyllmedelsrester och 30-35 % är biologiskt material, fibrer mm. Materialet har en hög densitet och låg permeabilitet (vattengenomsläpplighet). 

Slammet skulle exempelvis kunna omvandlas till biogas, biokol, användas som jordförbättrare eller användas i tillverkningen av byggmaterial, kemikalier och andra biobaserade produkter.  

Slam

Restvärme

Restvärme är den värmeenergi som genereras som en biprodukt i industriella processer eller vid energiproduktion. 

Denna energi skulle exempelvis kunna återanvändas för uppvärmning, generera el eller fjärrvärme, eller till och med i industriella torkprocesser.  

SSAB (Borlänge, Dalarna)

Länk till SSAB

SSAB är en ledande global aktör inom stålindustrin, känd för sin avancerade och hållbara produktion av höghållfast stål, som spelar en kritisk roll i utvecklingen mot en mer hållbar och effektiv tillverkningsindustri. 

Glödskal

Glödskal är en järnhaltig biprodukt som består mest av järnoxid. Den ena sortens glödskal faller i sedimenteringsbassäng. Den andra frigörs vid backspolning av sandfilter. Idag recirkuleras de inom bolagets metallurgier. 

Glödskalen skulle exempelvis kunna återanvändas i stålproduktion, vägbyggnad, landförbättring, tillverkning av färgämnen, byggmaterial, som filtreringsmaterial eller i miljörestaureringsprojekt.  

Glödskal

Järnhydroxidslam

Järnhydroxidslam uppkommer från en Water Treatment Plant, som är en separat och sluten vattenbehandlingsanläggning för varmvalsverkets kylsträcka. Den avvattnas för optimal hantering. Idag recirkuleras det inom metallurgin. 

Slammet erbjuder möjligheter för exempelvis metallåtervinning, användning i pigmentproduktion, markförbättring, cementtillverkning, avfallshantering, som en resurs i vattenreningstekniker eller katalysator i kemiska processer. 

JärnoxidslamJärnoxidslam

Slipmull

Slipmull uppkommer vid slipning av valsar vid varmvalsverket och kallvalsverket. Det avskiljs från slipvätska och förpackas i säck för recirkulation inom metallurgin. 

Slipmull kan exempelvis återvinnas i nya slipprodukter, användas i tillverkningen av brandskyddsmaterial eller tekniska keramikprodukter, användas som en abrasiv i industriella processer eller utforskas för dess potentiella användning i 3D-utskriftsmaterial. Kanske finns också möjligheter inom miljörening, vägarbeten, markförbättring och materialförstärkning. 

Slipmull

Gevalia (Gävle)

Länk till Gevalia

Gevalia är berömt för sin långa tradition av kaffeproduktion, där de sedan 1853 har rostat och blandat kaffe av högsta kvalitet, vilket gjort varumärket till en symbol för svensk kaffekultur och en uppskattad exportprodukt världen över. 

Kaffebönskal

Kaffebönskal är det yttre skal som omsluter kaffebönorna. När kaffebönorna bearbetas, avlägsnas detta skal innan bönorna rostas. 

Dessa skulle exempelvis kunna användas som biobränsle eller i jordförbättring, produktion av naturliga färgämnen eller livsmedel, som detalj i trägolv, tillverkning av miljövänliga förpackningsmaterial, odling av svamp eller som en källa för naturliga antioxidanter i hudvårdsprodukter och kosmetika. 

Blandning av kaffe/plastförpackningar

Blandning av spillkaffe/plastförpackningar från förstörda förpackningar i processkedjan. 

Denna restström skulle kunna exempelvis kunna brukas i utvecklingen av nya kompositmaterial, isolationsmaterial eller användas i skapandet av designobjekt. Kanske finns även möjligheter att utveckla en god separationsprocess som möjliggör återvinning av plast och spillkaffet var för sig.

Tomt kaffepaket och kafferester.