IRIS Fokusområden

IRIS Fokusområden

High-quality Deal flow

Att locka ett stadigt flöde av entreprenörer och nystartade företag med en kvalitativ affärsidé är en utmaning för organisationer med affärsutveckling som erbjudande. Att marknadsföra sitt erbjudande och kommunicera värdet av affärsutvecklingen är centrala delar för att nå ut och skapa ett flöde av entreprenörer till inkubatorverksamheten.

IRIS verktyg fokuserar på att använda specifika kanaler och riktad kommunikation som är anpassat för de målgrupper man vill nå.

Läs mer här

Coaching for Growth and Sustainability

Att hitta metoder för ökad tillväxt och starkare överlevnad i företagen är en utmaning inkubatororganisationer delar. Coaching bör vara en viktig del av det affärsstöd organisationerna i Östersjöregionen erbjuder. Dock skiljer sig metoderna betydligt från varandra och det finns också tydliga skillnader mellan coaching, mentorsskap, rådgivning och konsultering.

IRIS verktyg baserar sig på att stärka och uppmuntra entreprenörerna till att finna lösningarna själva.

Läs mer här

Successful Management in Start-Ups and SME´s

Rätt förvaltning i nystartade eller små- och mellanstora företag är avgörande för om det ska bära eller brista. Att hitta kvalitativa processer som stöd att utveckla en framgångsrik och hållbar förvaltningsstruktur hos klienterna, är en utmaning affärsutvecklingsorganisationer delar.

IRIS verktyg för framgångsrik förvaltning är en process för att nå fler och större betydelsefulla resultat som leder till snabbare tillväxt och starkare överlevnadsförmåga hos bolagen.

Läs mer här

Female entrepreneurship

Kvinnor representerar en stor källa till outnyttjad potential vad det gäller entreprenörsskap och är underrepresenterade hos inkubatororganisationerna. Att hitta metoder för att locka kvinnliga entreprenörer är en utmaning hos de flesta organisationer. Kulturella skillnader påverkar sannolikt landsspecifika möjligheter och utmaningar för kvinnligt entreprenörsskap.

IRIS verktyg är en process som hittar nya tillvägagångssätt att nå verkliga resultat vad det gäller att nå kvinnliga entreprenörer. IRIS har utvecklat ett antal tillvägagångssätt som fokuserar på specifika utmaningar inom området.

Läs mer här

Internationalisation of SME´s business activities

Internationalisering är en viktig beståndsdel i att bygga livskraftighet och tillväxt i inkubatorbolag. Globalisering och digitalisering gör gränser mellan länder och regioner mindre påtagliga men ökar vikten av nätverk. Framgångsrik internationalisering är grundläggande för affärsaktiviteter i små- och mellanstora företag, och att hitta bra verktyg för att stötta detta är en gemensam utmaning för inkubatororganisationer.

IRIS metod fokuserar på interkulturell förståelse och kommunikation när man bygger relevanta nätverk för internationella affärsaktiviteter. Ett av resultaten av arbetet med detta fokusområde blev en sammanställning av likheter och skillnader i affärskulturen hos våra olika partners.

Läs mer här

 

The greatest value of the IRIS  Project was the opportunity to exchange practical knowledge and experience between institutions in a similar business area of operation. No courses or studies are able to provide such valuable knowledge that directly translates into the change and development of the organization. This is the case of our Foundation, which through participation in the IRIS project was able to determine its own development and success.

Gdańsk Entrepreneurship Foundation, Polen

 

Tillbaka till IRIS