IRIS

Dalarna Science Park är lead partner i Interreg Östersjöprojektet IRIS. Projektet syfte är att att utveckla 14 inkubatorer runt Östersjön, bland annat genom att genomlysa och utvärdera varandras styrkor och svagheter.

14 partners i 10 länder. Alla med fokus på affärsutveckling och innovationssupport.

I projektet IRIS har vi arbetat fram nya verktyg för att stödja innovationskraften hos entreprenörer runt om Östersjön.

Projektet har pågått i 3 år och är nu i sin slutfas. Vi på Dalarna Science Park är mycket stolta över att ha fått leda IRIS och är än mer stolta över de fantastiska resultat projektet presterat. Vi kan nu presentera en kvalitetshöjande verktygslåda, sk. ”Guidelines” för organisationer som jobbar med innovativa, små och mellanstora företag. Vi erbjuder också vår ”Roadmap”, den Peer Review-metod vi använt för att stärka alla partners erbjudanden till innovatörer.

Bakgrunden till projektet

I hela världen eftersöker man aktivt nya innovationer, det vill säga nya sätt att tänka och göra saker på för att vi på ett hållbart och smart sätt ska kunna föra utvecklingen inom det mesta  framåt.

Organisationer som Dalarna Science Park och våra 13 partners i IRIS-projektet är viktiga för entreprenörer som vill och behöver stöd i att utveckla sina idéer. Alla s.k. inkubatorer runt om i världen arbetar med olika processer och sätt att skapa möjligheter för företagen att vrida och vända på sina idéer för att få ut största möjliga värde samt omsätta visionerna till verklighet.

Runtom Östersjön finns stor potential för innovation och många organisationer som arbetar för att entreprenörerna ska ha möjlighet att omsätta idéerna till praktik. Dalarna Science Park och våra 13 partners (med stöd från SISP?), identifierade ett behov att kvalitetssäkra stödet samt bygga en verktygslåda av olika processer och redskap anpassade efter vår tids villkor. Till det såg vi också nyttan av att lära känna varandras verksamheter för att optimera och samla vårt erbjudande till företagare i Östersjöregionen.

Projektets fokusområden

High-quality Deal flow

Att locka ett stadigt flöde av entreprenörer och nystartade företag med en kvalitativ affärsidé är en utmaning för organisationer med affärsutveckling som erbjudande. Att marknadsföra sitt erbjudande och kommunicera värdet av affärsutvecklingen är centrala delar för att nå ut och skapa ett flöde av entreprenörer till inkubatorverksamheten.

IRIS verktyg fokuserar på att använda specifika kanaler och riktad kommunikation som är anpassat för de målgrupper man vill nå.

Läs mer här

Coaching for Growth and Sustainability

Att hitta metoder för ökad tillväxt och starkare överlevnad i företagen är en utmaning inkubatororganisationer delar. Coaching bör vara en viktig del av det affärsstöd organisationerna i Östersjöregionen erbjuder. Dock skiljer sig metoderna betydligt från varandra och det finns också tydliga skillnader mellan coaching, mentorsskap, rådgivning och konsultering.

IRIS verktyg baserar sig på att stärka och uppmuntra entreprenörerna till att finna lösningarna själva.

Läs mer här

Successful Management in Start-Ups and SME´s

Rätt förvaltning i nystartade eller små- och mellanstora företag är avgörande för om det ska bära eller brista. Att hitta kvalitativa processer som stöd att utveckla en framgångsrik och hållbar förvaltningsstruktur hos klienterna, är en utmaning affärsutvecklingsorganisationer delar.

IRIS verktyg för framgångsrik förvaltning är en process för att nå fler och större betydelsefulla resultat som leder till snabbare tillväxt och starkare överlevnadsförmåga hos bolagen.

Läs mer här

Female entrepreneurship

Kvinnor representerar en stor källa till outnyttjad potential vad det gäller entreprenörsskap och är underrepresenterade hos inkubatororganisationerna. Att hitta metoder för att locka kvinnliga entreprenörer är en utmaning hos de flesta organisationer. Kulturella skillnader påverkar sannolikt landsspecifika möjligheter och utmaningar för kvinnligt entreprenörsskap.

IRIS verktyg är en process som hittar nya tillvägagångssätt att nå verkliga resultat vad det gäller att nå kvinnliga entreprenörer. IRIS har utvecklat ett antal tillvägagångssätt som fokuserar på specifika utmaningar inom området.

Läs mer här

Internationalisation of SME´s business activities

Internationalisering är en viktig beståndsdel i att bygga livskraftighet och tillväxt i inkubatorbolag. Globalisering och digitalisering gör gränser mellan länder och regioner mindre påtagliga men ökar vikten av nätverk. Framgångsrik internationalisering är grundläggande för affärsaktiviteter i små- och mellanstora företag, och att hitta bra verktyg för att stötta detta är en gemensam utmaning för inkubatororganisationer.

IRIS metod fokuserar på interkulturell förståelse och kommunikation när man bygger relevanta nätverk för internationella affärsaktiviteter. Ett av resultaten av arbetet med detta fokusområde blev en sammanställning av likheter och skillnader i affärskulturen hos våra olika partners.

Läs mer här

Metod – hur gjorde vi?

IRIS-projektet har använt sig av två tillvägagångssätt för att skapa redskap som fungerar hos alla partners runt Östersjön oavsett kulturella skillnader.

Peer Review

Sedan några år används Peer Review för att stärka medlemmarna i Swedish Incubators & Science Parks, SISP, en modell inspirerad av EFQM Excellence Model (efqm.org) och anpassad för att främja utvecklingen av organisationer som jobbar med företagsutveckling och innovationssupport.

IRIS-projektets medlemmar har aktivt använts sig av modellen för att genomlysa varandras organisationer och ge konstruktiv feedback på hur man kan använda sina styrkor och förbättra sina svagheter på bästa sätt.

Tester

Genom en serie workshops inom 5 fokusområden viktiga för innovationsutvecklingen, utvecklade projektet tester som varje partner genomfört i sin organisation inom en viss tid. Testerna har inneburit allt från att använda en specifik coaching-strategi till att genomföra ett event eller en kampanj med specifika parametrar betydelsefulla för något av projektets fokusområden.

IRIS-Projektets resultat

IRIS-Projektets 14 partners har nu genomfört och sammanställt resultaten av 3 års arbete tillsammans.

Vi kan med stolthet säga att utfallet är excellent!

Det vi lärt oss om att stärka supportorganisationer samt de redskap vi utvecklat och förfinat, finns nu alla tillgängliga för organisationer utanför IRIS-projektet.

Roadmap

I vår ”Roadmap” beskrivs Peer Review-metoden så som IRIS-projektet anpassat den och också vår rapport om den samlade upplevelsen och resultatet hos våra 14 partners.

Guidelines

De tester vi utvecklat som syftar till att stärka företagsinkubation och innovationssupport inom 5 viktiga fokusområden finns nu samlade som ”Guidelines” på https://www.witeno.de/iris/de/home/. Här finns också några exempel på resultat från våra partners samt videoberättelser från både partners och företag vi jobbat med i testerna.

IRIS 14 Partners

IRIS partnerskap består av 14 partnerorganisationer från alla länder runt Östersjön, inklusive Ryssland. Med support från Svenska Institutet, deltar också en partner frrån Belarus – ”Polytechnik” – i projektaktiviteterna.

Partners

  

 Logotype of the organisation DESY in Hamburg, Germany  


With support from

Erika Hinz

Chef Projektarena

070-557 77 67

Patricia Eresjö

Projektledare & Affärsutvecklare

070- 627 00 82

Jörgen Bond

Affärscoach

073-920 03 60