Ny kraft för innovationer i bioekonomi

Som nyanställd på Dalarna Science park tar nu Theres Jansson över projektet Bioinno efter Kerstin Granath, som gått vidare till eget företagande.  

Vad är Bioinno?  

Projektet ska främja entreprenörskap inom skoglig bioekonomi i både Värmland och Dalarna. Syftet är att stötta träbaserade innovationer ut på marknaden. Men även arbeta med innovations- och entreprenörsprocesser som rådgivning, forskarkontakter, prototyper, vägar ut på marknaden mm. Projektet pågår mellan 2019 – 2022 och här ingår Paper Province, Dalarna Science Park, IUC Dalarna och The Wood Region och Torsby Kommun.   

Vad ska du göra nu?  

-Som projektledare för Bioinno ska jag jobba tillsammans med aktörerna i Dalarna och Värmland för att skapa ett sömlöst entreprenörs- och innovationsstödssystem för idébärare och företag inom bioekonomi, dvs skog och träindustrin. Tillsammans har vi flera testbäddar och ökad spetskompetens i ämnet.   

Utöver arbetet på Dalarna Science Park arbetar jag halvtid på Industriellt UtvecklingsCentrum Dalarna, IUC, med träindustrin och små- och medelstora företag i Dalarna; – Dessa båda projekt passar bra tillsammans och man kan se flera synergieffekter, menar Theres.  

Nu ska du jobba med detta projekt fram till 2022 och vad tror du då ska ha hänt?  

-Målet är att vi har ett tätt samarbete med Värmland och att företagen kan nyttja båda regionerna och dess kompetens samt testbäddar, så att det blir enklare för idébärare att komma ut på marknaden. Här tänker jag närmast på den stora 3D-printern i Sysslebäck i norra Värmland. Här finns det möjligheter att testa nya produkter inom biokomposit; allt från kanoter till vårdutrustning som kan printas ut för att testas och kvalitetssäkras, säger Theres.   

Projektet Bioinno ligger helt i linje med FNs mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

DALARNA SCIENCE PARK BIDRAR TILL FNs HÅLLBARHETSMÅL
Dalarna Science Park ställer sig självklart bakom Agenda 2030 och FNs globala hållberhetsmål. Vi ska verka för att bidra till att uppfylla samtliga mål och ser att alla 17 målen är integrerade och odelbara.
För att påbörja vårt arbete har vi dock valt att fokusera på nio mål och inom dessa ett antal delmål som är särskilt intressanta kopplade till vår verksamhet och uppdrag. Vi har valt målen 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 och 17.  I ett antal artiklar lyfter vi mål kopplade till vår verksamhet och projekt 

Mål 9 – En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara. 
Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Det bidrar dessutom till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. 

Delmål

9.2 Främja inkluderande och hållbar industrialisering 

Innovation bygger på att omsätta ny kunskap till nytta för samhället. Dalarna Science Park gör detta i allt från flexibla processer med enskilda entreprenörer till stora gränsöverskridande projekt med många deltagare. Hållbarhetsperspektivet är en självklar del i vårt innovationsarbete och i utveckling av produkter och tjänster är bland annat frågor om minskad materialåtgång, förlängd livstid och effektivisering av resurser konkreta exempel på områden där Dalarna Science Park verkar.