Hållbara företag gör skillnad och bidrar till FNs mål 8

Hållbara företag gör skillnad och bidrar till FNs mål 8

Genom att tänka smart, innovativt och hållbart ska företag bli mer konkurrenskraftiga. Ett smart verktyg används just nu inom Dalarna Science Park för att skapa nya affärsmöjligheter för företag men även analysera risker. Samtidigt bidrar vi till FNs mål 8 – främja anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Inom ramarna för projektet ”Smarta metoder för hållbarhet i inkubatorbolag har ett verktyg utvecklats för att just integrera hållbarhet i inkubatorbolag. Verktyget bygger på Agenda 2030 och ISO 26 000 och kan användas som stöd i en hållbarhetsworkshop med inkubatorbolag i samarbete med en processledare. Att verktyget bygger på internationella riktlinjer är en styrka då det kan skapa förutsättningar för start-up företagen att prata samma språk som större företag och potentiella kunder.

-Verktyget syftar till att identifiera vilka hållbarhetsområden som är mest relevanta för företaget och även att identifiera nya affärsmöjligheter och eventuella risker kopplat till hållbarhetsarbetet, säger Frida Vikström, projektledare och anställd på Dalarna Science Park.

Verktyget har testats i ett antal inkubatorbolag och utfallet har varit väldigt positivt. Alla medverkande företag har efter workshopen framhållit att de fått nya insikter kopplat till hållbarhet, flera har också identifierat nya affärsmöjligheter inom området och även sett att resultatet från arbetet har inneburit nya säljargument.

Under våren har tre digitala workshops genomförts med affärsutvecklare från andra inkubatorer för att sprida verktyget även till dem. Sammanlagt har 32 inkubatorer och över 90 personer tagit del av verktyget. Detta skapar goda förutsättningar för samarbeten kring fortsatt utvecklingsarbete inom hållbarhetsområdet bland inkubatorer i Sverige.

Samarbete i hela Sverige för bättre tillväxt

Vi har valt att arbeta med mål 8; Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, bl a genom detta ettåriga projekt, som finansieras av Vinnova, Länsstyrelsen Dalarna, Falu Energi & Vatten samt Borlänge Energi.

Det övergripande målet med projektet är att Sveriges inkubatorbolag ska bli mer konkurrenskraftiga genom att integrera hållbarhet (miljömässigt, socialt och ekonomiskt) i sina verksamheter och affärsmodeller och därmed bidra till en hållbar utveckling. I projektet samverkar Dalarna Science Park med BizMaker, Krinova, Sting, Allies AB och SISP (Swedish Incubators & Science Parks).

-Som Science Park har vi en viktig uppgift i att anpassa oss efter rådande samhällsförändringar och hållbarhetsområdet är ju verkligen något som det händer väldigt mycket inom just nu, fortsätter Frida Vikström. Vi står inför en mängd stora utmaningar som vi måste hitta lösningar på under de närmaste åren och i det arbetet behöver alla i samhället bidra för att vi ska lyckas. Inte minst företag har en väldigt viktig funktion i en hållbar utveckling och det finns enormt stora möjligheter för dem att skapa innovationer som på ett positivt sätt bidrar till att lösa komplexa problem som klimatförändringar, utarmandet av biologisk mångfald eller jämställdhetsproblematik.

Agenda 2030 lyfts ibland fram som hela världens affärsplan eftersom det finns så stora möjligheter till nytänkande och innovationer inom ramarna för dem. Vi på Dalarna Science Park ser på grund av allt detta det som en viktig uppgift att stötta de företag vi samarbetar med i deras hållbarhetsarbete. Tydliga incitament för entreprenörer att driva hållbara företag är att vara med och bidra till en positiv samhällsutveckling i stort, men också att stärka sin konkurrenskraft, att vara en attraktiv arbetsgivare och att tillmötesgå de krav och önskemål som ställs från olika intressenter, menar Frida Vikström.

DALARNA SCIENCE PARK BIDRAR TILL FNs HÅLLBARHETSMÅL
Dalarna Science Park ställer sig självklart bakom Agenda 2030 och FNs globala hållberhetsmål. Vi ska verka för att bidra till att uppfylla samtliga mål och ser att alla 17 målen är integrerade och odelbara.
För att påbörja vårt arbete har vi dock valt att fokusera på nio mål och inom dessa ett antal delmål som är särskilt intressanta kopplade till vår verksamhet och uppdrag. Vi har valt målen 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 och 17.  I ett antal artiklar lyfter vi mål kopplade till vår verksamhet och projekt

Mål 8 ska främja anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten. Vi måste skydda arbetstagarnas rättigheter och en gång för alla stoppa modernt slaveri, människohandel och barnarbete. Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället.

Delmål:
8.1 Hållbar ekonomisk tillväxt
8.3 Främja politik för nya arbetstillfällen och ökad företagsamhet

Dalarna Science Park ska verka för ekonomisk tillväxt i små och medelstora företag, det är ett huvudmål i Dalarna Science Parks verksamhet. Att särskilt främja företagande, kreativitet och innovation är en viktig del av vårt uppdrag och samtidigt ett sätt att bidra till en hållbar utveckling. Vi vill sträva efter att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring och vill uppmuntra de företag vi arbetar med att anta utmaningen att hitta hållbara mönster och tillvägagångssätt i sin affärsutveckling.

Frida Vikström

Affärsutveckling och Finansieringslots

073-067 12 82

Innovativa livsmedelsföretag bidrar till FNs mål 2 - ingen hunger

Dalarna ska vara en bra region för matföretagare; här ska vi öka livsmedelsproduktionen och bli mer självförsörjande. I Dalarna arbetar vi också innovativt kring livsmedel och utvecklar bl a handel ...

Läs mer

Sustainability bootcamp - FULLBOKAT

Utforska de globala hållbarhetsmålen tillsammans med andra briljanta hjärnor genom föreläsningar, inspiration och workshops. Du får under bootcampen tillgång till experter inom hållbarhet och kreativitet.

Läs mer