Innovativa livsmedelsföretag bidrar till FNs mål 2 – ingen hunger

Innovativa livsmedelsföretag bidrar till FNs mål 2 – ingen hunger

Dalarna ska vara en bra region för matföretagare; här ska vi öka livsmedelsproduktionen och bli mer självförsörjande. I Dalarna arbetar vi också innovativt kring livsmedel och utvecklar bl a handel med Europa för klimatsmart proteinproduktion.
Just nu pågår två projekt; ”Food Region of Dalarna Assembly” och ”Klimatsmart proteinproduktion” ; exempel på hur Dalarna Science Park arbetar med FNs hållbarhetsmål.

 Hur ser matproduktionen ut i Dalarna?

-Generellt är vi självförsörjande till cirka 50 procent i Sverige även om det är väldigt olika för olika produktkategorier. Dalarna utmärker sig med en stor produktion av potatis men trots att vi har bra förutsättningar för betesdrift och vallodling så är vi långt från självförsörjande på nötkött, lammkött och mjölkprodukter. Det är dock just inom mjölk, nötkött, lamm och spannmål som det mesta av värdet i primärproduktionen genereras. I förädlingsledet är bageri, bryggeri, mejeri samt slakt och charkverksamhet våra stora grenar, menar David Levrén, projektledare för FRODA, Food Region of Dalarna Assembly.

Han fortsätter; ”Det finns en livsmedelsstrategi antagen både för Dalarna och Sverige som säger att vi bör öka takten på inhemskt producerad mat för att öka vår försörjningsförmåga. Matproduktionen bygger till stor del på att vi har bra gräs på åkrar och betesmarker; får och kor kan då omvandla detta till råvaror för matproduktion samt till gödsel som ger bra förutsättningar för näring till åkermarken. Vi är verkligen beroende av djurens gödsel till vår mark. Lokalproducerad mat bidrar också till en levande landsbygd!”

– I Dalarna finns ett par tusen småföretag inom lantbruk och cirka 200 livsmedelsförädlande företag. Men knappt tio av dessa företag har fler än tio anställda och några exempel är Grådö mejeri, Leksandsbröd och Siljans chark. Denna mångfald av företag bidrar verkligen till att vi i Dalarna har tillgång till säker och näringsriktig mat för alla, understryker David.

– Här finns även innovativa företag vad gäller livsmedelsproduktion, exempelvis Tebrito i Orsa som utvinner protein ur mjölmask. Världens befolkning ökar och år 2050 beräknas vi vara 10 miljarder människor på jorden. Detta innebär att vi behöver öka proteinproduktionen med 60% samtidigt som vi ska minska våra växtgasutsläpp. – Här behöver vi tänka klimatsmart och hitta nya kompletterande sätt att producera protein, menar Pernilla Löfling, projektledare för KLIPP – Klimatsmart proteinproduktion.

Vad ska vi göra för att den ska bli ännu bättre?

– Från vårt håll kan vi ge bra rådgivning och arbeta med affärsutveckling; för att stärka och utveckla livsmedelsföretagen ibland annat Dalarna. Vi ska bidra till att hitta affärsmodeller och samarbeten som möjliggör för livsmedelsproducenter att bli lönsamma

Ett klimatsmart sätt att bidra till att vi blir ännu hållbarare är att producera insekter, vilket vi nyligen har påbörjat i Dalarna. Att våga testa nya produkter, nya samarbeten och utmana tekniker är att tänka innovativt; att skapa nya metoder och ge idéer nya värden gör att vi kan bli ännu bättre.


Hur kan vi som medborgare och konsumenter göra för att bidra till ett hållbart samhälle?

-Vi ska handla lokalt oavsett om det är kött eller grönsaker, menar David Levrén. Sverige har ett bra klimat med god tillgång till vatten och välskött jordbruksmark och kompetenta livsmedelsproducenter. Detta gör att vi kan producera mer mat utan att överbelasta miljön, dvs vi har bra förutsättningar att tillverka bra hållbar mat. Vi kan också välja att stötta en hållbar livsmedelsproduktion genom att gynna svenska bönder och företagare och välja lokalproducerat och ekologiskt för att vi ska kunna ha motståndskraftiga jordbruksmetoder. Många produkter på vegohyllan är både odlade och förädlade långt bort. Välj svenskt växtbaserat protein, ex ärtor och åkerbönor, som är intressanta och aktuella grödor som odlas i Sverige. , Då kan du som vill äta vegetariskt testa spännande recept som ärtbiffar med mera. Vi vet att det finns en hållbar växtproduktion i Dalarna men samarbeten mellan primärproduktionen och förädlingsföretag  behövs för att öka förädlingsvärdet, och det jobbar vi bl a med i våra projekt.

Vad gör vi från Dalarna Science Park?

– Vi jobbar bl a för med samverkan för ökad förädling men också bidra med nätverk och affärsutveckling.  Tillsammans blir vi hållbara och främjar ett hållbart jordbruk med modern teknik och rättvisa distributionssystem; då kan vi säkerställa att alla får tillgång till säker och näringsriktig mat.

Matinsekter bedöms vara ett av de födoämnen som har störst potential att mätta jordens växande befolkning på ett mycket klimatsmart och effektivt sätt, menar Pernilla. Då mjölmask odlas på restprodukter från jordbruket bidrar de till att öka effektiviteten och resursutnyttjandet i livsmedelsindustrin. Det bidrar till att matproduktionen blir mer effektiv och cirkulär.  Insekter uppfyller de högt ställda kraven på framtidens protein. Insekters höga fodereffektivitet och stora miljömässiga fördelar gör att storskalig produktion och konsumtion är en av lösningarna på de utmaningar som livsmedelsindustrin står inför. Därför driver Dalarna Science Park just nu ett projekt med syfte att skapa förutsättningar för en storskalig insektsproduktion i Dalarna och Inre Skandinavien.

Läs mer om FRODA och KLIPP

DALARNA SCIENCE PARK BIDRAR TILL FNs HÅLLBARHETSMÅL
Dalarna Science Park ställer sig självklart bakom Agenda 2030 och FNs globala hållberhetsmål. Vi ska verka för att bidra till att uppfylla samtliga mål och ser att alla 17 målen är integrerade och odelbara.
För att påbörja vårt arbete har vi dock valt att fokusera på nio mål och inom dessa ett antal delmål som är särskilt intressanta kopplade till vår verksamhet och uppdrag. För Dalarna Science Parks har vi valt målen 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 och 17.  I ett antal artiklar lyfter vi mål kopplade till vår verksamhet och projekt

MÅL 2 INGEN HUNGER
Brist på mat är en mänsklig katastrof som har långsiktiga effekter för människors hälsa och samhällens möjlighet till utveckling och tillväxt. Genom att främja ett hållbart jordbruk med modern teknik och rättvisa distributionssystem kan vi säkerställa tillgång till säker och näringsriktig mat för alla.

Delmål:
2.1 Tillgång till säker och näringsriktig mat för alla.
2.3 Fördubbla småskaliga livsmedelsproducenters produktivitet och intäkter.
2.4 Hållbar livsmedelsproduktion och motståndskraftiga jordbruksmetoder.

 Dalarna Science Park ska i sitt arbete bidra till FNs globala hållbarhetsmål för att uppfylla Livsmedelsstrategins mål om en ökad livsmedelsproduktion till 2030.
Sverige och Dalarna har goda förutsättningar för en ökad livsmedelsproduktion, trots detta består hälften av vår konsumtion av importerade livsmedel. En ökad livsmedelsproduktion är nödvändig för att säkra tillgången på säker och näringsriktig mat på lång sikt.
Dalarna Science Park kan på olika sätt bidra till dessa mål. Vi spelar en viktig roll i att bidra till ökad produktivitet och innovation i en livsmedelskedja som utvecklas utifrån Dalarnas unika förutsättningar. Vi ska också
ställa krav på råvaror från Dalarna och Sverige vid våra aktiviteter för att på så sätt bidra till ökad efterfrågan och ökad kunskap om hållbar mat från vår region.

Pernilla Löfling

Projektledare

073-095 75 75

David Levrén

Projektledare

070-360 44 03