Nytt kvinnligt nätverk för mångfald och hållbart byggande

Nytt kvinnligt nätverk för mångfald och hållbart byggande

Nu drar ett nytt affärsnätverket för kvinnor i byggsektorn igång. Women Building Sweden ska utveckla det hållbara byggandet i Dalarna och övriga landet, skapa nya affärsmöjligheter, öka innovationsmöjligher och driva på för att få in fler kvinnor i byggbranschen.

Nätverket Women Building Sweden består, än så länge, av ett tjugotal kvinnor i Norra Mellansverige, alla med koppling till byggbranschen. Målet är att nätverket ska växa både nationellt och internationellt.

Initiativet kommer från Gabriella Hagman, vd på Mondo Arkitekter Dalarna AB och Kristina Hansen, vd på Structor Byggteknik Dalarna AB.

– Att bidra till att fler kvinnor kommer in i branschen och dessutom vågar ta ledande roller är oerhört viktigt. Branschen och företagen mår bättre och blir mer lönsamma och innovativa om de är jämställda. Vi vill förändra strukturer och normer och ta del varandras kunskaper för att nå innovation och affärsnytta, säger Gabriella Hagman.

Mångfald i branschen

Affärsnätverket ska bland annat hålla i ett mentorsprogram och anordna föredrag med experter inom exempelvis digitalisering, cirkulär ekonomi, innovation, teknik, social hållbarhet och ekonomi.

– Vi kvinnor behöver visa att vi finns som förebilder för andra kvinnor och hjälpas åt att stötta varandra i ett mansdominerat skrå. Mångfald i branschen kommer att öka innovationsgraden och gynna alla aktörer, säger Susanna Karlevill, vd på Kopparstaden.

Under lanseringen den 11 september medverkade Rodin Genoff, vd för Rodin Genoff & Associates, affärs- och innovationsexpert och författare till boken “New Women, New Men, New Economy”.

Näterket har tillkommit i samverkan med ByggDialog Dalarna, Dalarna Science Park och Industriellt UtvecklingsCenter Dalarna samt Paper Province.

Lansering 11 september 2020

– Det ska bli spännande att följa det här nätverket, inte minst ur ett kvinnligt ledarskapsperspektiv i en bransch som är väldigt mansdominerad, säger Ylva Thörn, landshövding i Dalarnas län, som kommer vara på plats och inviga nätverket.

Lanseringen skedde den 11 september på Green Hotel i Tällberg.

Se film från lanseringen med Kristina Hansen och Gabriella Hagman

Nätverket ligger helt i linje med FNs mål 5 – jämställdhet

DALARNA SCIENCE PARK BIDRAR TILL FNs HÅLLBARHETSMÅL
Dalarna Science Park ställer sig självklart bakom Agenda 2030 och FNs globala hållberhetsmål. Vi ska verka för att bidra till att uppfylla samtliga mål och ser att alla 17 målen är integrerade och odelbara.
För att påbörja vårt arbete har vi dock valt att fokusera på nio mål och inom dessa ett antal delmål som är särskilt intressanta kopplade till vår verksamhet och uppdrag. Vi har valt målen 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 och 17.  I ett antal artiklar lyfter vi mål kopplade till vår verksamhet och projekt

MÅL 5 ska främja jämställdhet mellan kvinnor och män som en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling.

Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling. Att avskaffa alla former av våld och diskriminering mot kvinnor och flickor är inte bara en grundläggande mänsklig rättighet, utan också avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.

Delmål:

5.1 Utrota diskriminering av kvinnor och flickor
5.5 Säkerhetsställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande

Dalarna Science Park ska verka för att skapa lika möjligheter till entreprenörskap och deltagande i våra aktiviteter för alla. Jämställdhet är något vi eftersträvar i vår kommunikation och marknadsföring men också i den egna organisationen. Det är vår övertygelse att män och kvinnor ska ha samma möjlighet att få tillgång till resurser och stöd i sitt entreprenörskap.

Vidare ska Dalarna Science Park aktivt ta hänsyn till jämställdhetsfrågor såväl vid arrangemang av events och aktiviteter som vid det löpande arbetet och utvecklingen av verksamheten.

Dalarna Science Park har också ett långvarigt strategiskt förhållningssätt gällande genusperspektiv inom kommunikation. Detta gäller främst kommunikation av förebilder och hur män och kvinnor beskrivs.

Ny internationell metod för ökad innovation utvecklas i Dalarna

Dalarna ligger verkligen i framkant i framtagande av metoden, påstår Rodin Genoff. Här är ni framträdande på just kombination av jämställdhet, hållbarhet och innovationer med era tillgångar på skog och...

Läs mer