Inkludering ger tillväxt och bidrar till FNs mål 10

Inkludering ger tillväxt och bidrar till FNs mål 10

Alla ska ges samma möjligheter att få växa med sina idéer, företag och projekt oberoende vilket kön eller nationalitet man har. Vi på Dalarna Science Park vill bli bättre på inkludering oavsett nationalitet. Därför bjöd vi in företaget FEEN till en genomgång där vi också bidrar till FNs mål 10 – minskad ojämlikhet.

Det finns hinder som kan göra det svårt för en utrikes född person att starta ett företag. Samtidigt finns det många gånger ett begränsat socialt nätverk och ofta finns inga andra finansieringsmöjligheter än vänner och familj. Detta leder då oftast till att utrikes födda inte har samma förutsättningar att bedriva sitt företagande, vilket speglas i statistiken.

Vidare kan det vara svårt för en utrikes född att presentera sin affärsidé eller affärsplan på ett övertygande sätt, ofta på grund av språkliga begränsningar eller okunskap om de regelverk som styr företagande i Sverige.

Dalarna Science Park har tillsammans arbetat kring hur vi kan öka mångfalden med förhoppning om att ännu fler talanger och innovationer ska tillvaratas. Under en workshop diskuterades att de traditionella arbetssätten hos oss och många företagsfrämjande organisationerna inte är anpassade för målgruppen utrikes födda och det gör att färre företagsidéer från målgruppen går vidare och blir företag. Många som arbetar med frågorna saknar kulturkompetens och kännedom om målgruppen, och detta skapar osäkerhet hos både främjare och personer i målgruppen.

-Jättebra att ni på Dalarna Science Park aktualiserar frågan, säger Valbona Sheen från FEEN. För att just överbrygga dessa utmaningar har ni nu aktivt arbetat med kulturkompetens och inkludering. Vi tog tillsammans avstamp i frågeställningarna ”Hur når vi ut?” och ”Hur tar vi emot?”, allt med siktet mot ett mer jämlikt och diversifierat deltagande i organisationen och aktiviteterna.

Inkludering för alla

Personalen har under två halvdagar genomfört workshops och diskussioner för att tänka inkludering, jämställdhet och nya sätt att möta målgruppen utrikes födda.

-Vi från Dalarna Science Park tycker det är jätteviktigt att inkludera och välkomna olika människor – vi vill vara och uppfattas som öppna och generösa, säger Erika Hinz från Dalarna Science Park.

DALARNA SCIENCE PARK BIDRAR TILL FNs HÅLLBARHETSMÅL
Dalarna Science Park ställer sig självklart bakom Agenda 2030 och FNs globala hållberhetsmål. Vi ska verka för att bidra till att uppfylla samtliga mål och ser att alla 17 målen är integrerade och odelbara.
För att påbörja vårt arbete har vi dock valt att fokusera på nio mål och inom dessa ett antal delmål som är särskilt intressanta kopplade till vår verksamhet och uppdrag. Vi har valt målen 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 och 17.  I ett antal artiklar lyfter vi mål kopplade till vår verksamhet och projekt

Mål 10 Inkludering

Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Jämlikhet minskar risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.

Delmål:

10.2 Främja social, ekonomisk och politisk inkludering.
10.3 Säkerställa lika rättigheter för alla och utrota diskriminering.

Kopplat till våra värdeord som är ”öppen och generös” ska Dalarna Science Park verka för att alla människor oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomiskt eller annan ställning, kan inkluderas och ta del av vår verksamhet. Det är vår övertygelse att olikhet och mångfald bidrar till innovation!

Kika gärna på Larsson 13.32 – vart är vi på väg? med entreprenören Faisa Abi

Innovativa livsmedelsföretag bidrar till FNs mål 2 - ingen hunger

Dalarna ska vara en bra region för matföretagare; här ska vi öka livsmedelsproduktionen och bli mer självförsörjande. I Dalarna arbetar vi också innovativt kring livsmedel och utvecklar bl a handel...

Läs mer

Hållbara företag gör skillnad och bidrar till FNs mål 8

Genom att tänka smart, innovativt och hållbart ska företag bli mer konkurrenskraftiga. Ett smart verktyg används just nu inom Dalarna Science Park för att skapa nya affärsmöjligheter för företag men...

Läs mer

Sustainability bootcamp - FULLBOKAT

Utforska de globala hållbarhetsmålen tillsammans med andra briljanta hjärnor genom föreläsningar, inspiration och workshops. Du får under bootcampen tillgång till experter inom hållbarhet och kreativitet.

Läs mer

Checklista för hållbara event

När du ska genomföra event eller konferens är här några goda råd och tips för att göra det hållbart och tillgänglighet för alla.

Läs mer