Klimatsmart Proteinproduktion

Interregprojektet KLIPP – Klimatsmart Protein-Produktion, ska bidra till att skapa förutsättningar i Inre Skandinavien för en gränsöverskridande storskalig produktion av insekter för mat och foder för den europeiska marknaden.

Skapa förutsättningar för en storskalig produktion av insekter för mat och foder

Interregprojektet KLIPP – Klimatsmart Protein-Produktion, ska bidra till att skapa förutsättningar i Inre Skandinavien för en gränsöverskridande storskalig produktion av insekter för mat och foder för den europeiska marknaden. Bakgrunden till projektet är att proteinproduktion i världen behöver öka samtidigt som utsläppen behöver minska. Insekter har hög fodereffektivitet och proteinkvalitet, och produktionen har miljömässiga fördelar. Projektet tar tillvara resurser och kompetenser på båda sidor av landsgränsen. I Dalarna finns det företag som har utvecklat metoder för insektsproduktion. På andra sidan gränsen i Hedmark finns det restprodukter från jordbruket som lämpar sig för insektsfoder.

Det finns dock utmaningar och osäkerheter för att få till stånd produktion av insekter, vilka projektet ska hantera genom att kartlägga branschens strukturella förutsättningar, öka förutsättningar för kommersialisering och bidra till realisering av branschens potential. Projektägare är Dalarna Science Park och Høgskolen Innlandet. Den totala budgeten är 862 888 EUR, varav 278 319 EUR är EU-stöd och 93 750 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är 2 år och 9 månader.

Läs mer

Finns det tillräckligt med foder till insekterna vi vill föda upp?

En del av projektet handlar om att kartlägga branschens strukturella förutsättningar, bland annat genom att titta på vilket foder som finns tillgängligt för insektsproduktion. Finns det kanske restprodukter inom regionens industri som skulle kunna bli foder till exempelvis mjölmaskarna vi vill föda upp?

Det krävs stora mängder för att försörja en storskalig produktion av insekter. Under år 2020 har vi tillsammans med experter på insektsproduktion börjat identifiera vilka typer av restprodukter (så som korn, bröd, kli, drav, morötter, potatis, lök) som finns tillgängliga i stora volymer i vår region och som kan vara relevanta för insektsproduktion. På den svenska sidan har vi kartlagt industriella bagerier, spannmålsgrossister samt bryggeriverksamheter där dravet (restprodukt från öltillverkningen) kan fungera som foder åt insekterna. I Norge har man riktat in sig på spannmål och framför allt korn och kornskal som möjligt insektsfoder.

Läs mer

Optimism bland insektsproducenter inför en storskalig produktion

Fler ätbara insekter än tidigare har lanserats på marknaden, både i Sverige och Norge vilket tyder på en optimism bland norska och svenska insektsproducenter. Detta trots att det hittills endast är en insektsart som har godkänts som livsmedel.
Det finns dock flera faktorer som kan komma att bromsa utvecklingen av insektsindustrin i Sverige och Norge.

Inom ramen för KLIPP- projektet har Dalarna Science Park tillsammans med Happy Alien undersökt de juridiska förutsättningarna för en storskalig produktion av insekter i Inre Skandinavien. En del av syftet var att informera norska och svenska insektsföretag om möjligheter och hinder, till exempel vilka regler som gäller för transport av insekter och foder till insekterna över gränsen.

Läs mer

Innovativa livsmedelsföretag bidrar till FNs mål 2 – ingen hunger

Dalarna ska vara en bra region för matföretagare; här ska vi öka livsmedelsproduktionen och bli mer självförsörjande. I Dalarna arbetar vi också innovativt kring livsmedel och utvecklar bl a handel med Europa för klimatsmart proteinproduktion.

Matinsekter bedöms vara ett av de födoämnen som har störst potential att mätta jordens växande befolkning på ett mycket klimatsmart och effektivt sätt, menar Pernilla. Då mjölmask odlas på restprodukter från jordbruket bidrar de till att öka effektiviteten och resursutnyttjandet i livsmedelsindustrin. Det bidrar till att matproduktionen blir mer effektiv och cirkulär.  Insekter uppfyller de högt ställda kraven på framtidens protein. Insekters höga fodereffektivitet och stora miljömässiga fördelar gör att storskalig produktion och konsumtion är en av lösningarna på de utmaningar som livsmedelsindustrin står inför. Därför driver Dalarna Science Park just nu ett projekt med syfte att skapa förutsättningar för en storskalig insektsproduktion i Dalarna och Inre Skandinavien.

Läs mer

Skapas förutsättningar för storskalig produktion av insekter till mat och foder

-Det vi vet idag är att animalieproduktion står för en betydande del av världens samlade utsläpp av klimatgaser, menar Pernilla Löfling. Befolkningen ökar och om 30 år kommer vi att vara 10 miljarder människor på jorden, vilket innebär att proteinproduktionen behöver ökas med 60 procent. Vi vet också att insekter har hög fodereffektivitet och stora miljömässiga fördelar och det gör att storskalig produktion är en av lösningarna på de utmaningar som livsmedelsindustrin står inför.

Läs mer

Projektets finansiärer

Styrkommittén för delområde Inre Skandinavien inom Interreg Sverige-Norge har beviljat projektet KLIPP finansiering i gränsregionerna i Dalarna och Hedmark. Pengarna kommer från från Europeiska regionala utvecklingsfonden och från norska statliga IR-midler.


Pernilla Löfling

Projektledare KLIPP

073-095 75 75

Susanne Åkerlund

Projektmedarbetare KLIPP

070-532 80 41